jump to navigation

آسفالت با ضمانت پنجاه سال اکتبر 9, 2009

Posted by امیر میم in Uncategorized, آسفالت, ترافیک, شهرسازی.
add a comment

 

آسفالتی که هم در برابر گرما مقاوم هست و هم برای روزهای بارندگی مناسب. در صورت بارش شدید باران در زمانی کوتاه آن را از طریق منفذهایی که در آن است به سیستم  فاضلاب شهری منتقل میکند.