jump to navigation

بارسا و پشتوانه لاماسیا فوریه 20, 2015

Posted by امیر میم in بارسا.
add a comment

امروز زمین تمرین بارسا به نام تیتو ویلانوا نام گذاری شد. تا دوران با شکوه بارسا با پپ و تیتو برای همیشه به یاد بماند. پشتوانه اصلی بارسا برای دهه گذشته مدرسه فوتبال لاماسیا بوده. بازیکنانی که در موفقیت های بارسا نقش بسزایی داشتند. دغدغه کنونی باشگاه از خلا پشتوانه باشگاه به لاماسیا به مانند گذشته است.

بازیکنانی که در خط دفاع و بعدها در میانی و حمله جایگزین بازیکنان تیم رویایی شوند.

سنت دن آندرس پا طلایی اکتبر 20, 2014

Posted by امیر میم in بارسا.
add a comment