jump to navigation

کشور ثالث برای اسرای چندین و چند ساله در عراق ژانویه 27, 2010

Posted by امیر میم in Uncategorized, بت, حقوق بشر, سیاست, سازمان ملل.
Tags: , ,
add a comment

 

با توجه به اینکه ممکن است عده ای از جمعیت دو یا سه هزار نفری باقیمانده از کمپ اشرف سابقین متعلق به گروه رجوی برسر دوراهی انتخاب رفتن یا نرفتن قرار گرفته باشند، بهتر است نیروهای امداد بین المللی نسبت به خروج اعضای داوطلب کمک کنند.

بت ها رو می شکنند ، نمی پرستند نوامبر 29, 2009

Posted by امیر میم in Uncategorized, ابراهیم, بت, سیاست, عید قربان.
add a comment

 

بت  رو نمی پرستند ، با پتک می کوبند