jump to navigation

این همه رنگ از کجا آورده ای دسامبر 10, 2009

Posted by امیر میم in 13 آبان, 16 آذر, Uncategorized, محرم, تاسوعا, دانشگاه, روز دانشجو, سیاست, عاشورا.
add a comment

 

اگرچه روز سیزده آبان بخاطر محدودیت و ترس از تاثیرگذاری در سیاست خارجی از برپایی تظاهرات مردمی ممانعت می شد . اما  با وجود همه این موانع ، سیزده آبانی متفاوت با هر سال برگزار گردید .

همه به انتظار شانزده آذری  بودیم که حادث شد. روز دانشجوئی متفاوت که به یکروز  ختم نشد. اعتراضات گسترده در سطح کشور و پیوند مجدد دانشگاه و دانشگاهی با مردم .

آذر ماهی متفاوت بود 

و

محرمی دیگر در راه است

 فرصتی برای نفس کشیدن مجدد جنبش مردمی. فرصتی که به راحتی قابل حصر نیست

 نفس بکش ، نفس بکش

اینجا نفس غنیمته