jump to navigation

سی خرداد 1360 آگوست 8, 2009

Posted by امیر میم in 30 خرداد, 30 خرداد 60, Uncategorized, احزاب سیاسی, تاریخ انقلاب, تشکل ها, سی خرداد, سیاست, سال شصت, سال60, سازمان مجاهدین خلق.
add a comment

بعد از فراز و نشیب های فراوان اتحاد سازمان مجاهدین خلق ، با بخشی از جاما ( جنبش مسمانان مبارز) ، پیکاری ها و راه کارگر ، این سازمان را بعنوان بزرگترین نیروی موجود آن زمان در برابرحاکمیت مطرح ساخت.

تحلیل مسئولان رده بالای سازمان مذکور بر این بود که در صورت به عرصه آمدن شاخه نظامی ، قطعا مردم نیز برای مقابله  با حاکمیت به صحنه خواهند آمد. تحلیلی که  اصلا درست نبود.

عدم استقبال مردم از این حرکت و اشتباهات حاصل از درگیری ها ، نه تنها به محبوبیت آن سازمان نیافزود بلکه باعث شد که این سازمان، به عنوان تفکری غیرهم سنخ با انقلاب،  شناخته شود.

—————————————-

پ.ن. اینکه سازمان مذکور برچه اساسی در سی ام خرداد  سال شصت دست به این خودکشی سیاسی زد،مطلبی است که باید یشتر به آن پرداخت