jump to navigation

66 مین سالگرد سوقصد مشکوک شاه و فضای سرکوب فوریه 14, 2015

Posted by امیر میم in این روهای ما, جهانبینی.
add a comment

حوادث کنونی عراق وسوریه به مانند آنچه در افعانستان اتفاق افتاد و یا بازخوانی کودتای تابستان شصت این سوال را برانگیزد که اولین بار در خاورمیانه کی از این راه برای سرکوب دگراندیشان استفاده شده. 66 سال پیش سوقصد مشکوک به ساختگی بودن شاه در هنگام بازدیدی که به مناسبت تاسیس دانشگاه تهران اتفاق افتاد که باعث شرایطی شد که حزب توده و رهبرانش که در همان روز در مراسم سالگرد تقی ارانی شرکت داشتند را به تعطیلی و مهاجرتی اجباری کشاند.

از تهران تا کریمه نوامبر 25, 2014

Posted by امیر میم in جهانبینی.
Tags:
add a comment

روزهای پایانی نوامبر و شروع دسامبر و هفت و یکمین سالگرد نشست تهران . نشستی که در ادامه در کریمه اوکراین و در اوایل سال چهل و پنج با نام کنفرانس یالتا ادامه یافت.

در پست دام بعد از آزادسازی ترومن جای خالی روزولت را گرفته بود. چرچیل در میانه نشست رفیق نیمه راه شد و نخست وزیر جدید بریتانیا جاگزین شد. استالین تنها باقی مانده نشست های سه بزرگ فقط تا چند ماه قبل از کودتای نفت ایران زنده بود.

تطابق پذیری با جامعه نوامبر 22, 2014

Posted by امیر میم in جهانبینی.
Tags:
add a comment

عکس از تلگراف

زمان زیادی از سقوط هواپیما MH17  نگذشته. تطابق پذیری با محیط نشون میده از همون چند روز بعد از سانجه که جهت باد عوض شد و همه با بیکینی و آبجو بدست کنار ساحل نشسته بودند، همه چیز رسما فراموش شده است.

بوزید ای بادها 

شاه  لیر به سعی شکسپیر