jump to navigation

و استفاده کاربردی 55 سپتامبر 18, 2009

Posted by امیر میم in Uncategorized, ریاضیات + انتخابات + 55 + نامحدود + بینهایت + unlimited.
1 comment so far

ده کیسه داریم که همه یک شکل هستند و فقط یکی از آنها گوی های 9 گرمی دارد. بقیه همه ده گرمی هستند و از نظر شکل و قیافه نمی توان آنها را از هم تشخیص داد.

حالا اگر به شما اجازه داده شود که فقط با یکبار استفاده از ترازو می توانید کیسه مورد نظر را از بین ده کیسه پیدا کنید. راه حل چیست؟

……….

 

دقیقا جواب در بازه 540تا 549است. اگر یک گرم کم داشته باشیم یعنی کیسه اول جواب است و الی آخر .

اگر ترازو 540 گرم را نشان دهد یعنی ده گرم کم داریم و جواب کیسه دهم است. 

 

———————————–

یک تا بینهایت جلوش صفر کتابی است از آقا شریعتی