jump to navigation

شبیه شدن دستخط به مرور زمان ژانویه 23, 2010

Posted by امیر میم in ریاضیات, زندگی, زیرنویس.
Tags: , ,
add a comment

 

 نوشتن  چندهزار کلمه یا عدد در زمانی کوتاه  برای امتحان.  عددی رو بخصوص دو رقمی و شبیه به هم و به تعداد بنویسید. دستخط به مرور  زمان تکراری خواهد شد.