jump to navigation

جنبش سبز از شروع تا سرکوب ژانویه 11, 2010

Posted by امیر میم in 13 آبان, 16 آذر, 30 خرداد, 7 تیر, Uncategorized, میرحسین موسوی, محرم, انتخابات, انتخابات ریاست جمهوری, انتخابات ریاست جمهوری ایران, احمدی نژاد, تاریخ انقلاب, خامنه ای, سیاست, سکوت سبز, عاشورا.
Tags: , ,
add a comment

فیلم زیبایست، شما هم ببینید

این همه رنگ از کجا آورده ای دسامبر 10, 2009

Posted by امیر میم in 13 آبان, 16 آذر, Uncategorized, محرم, تاسوعا, دانشگاه, روز دانشجو, سیاست, عاشورا.
add a comment

 

اگرچه روز سیزده آبان بخاطر محدودیت و ترس از تاثیرگذاری در سیاست خارجی از برپایی تظاهرات مردمی ممانعت می شد . اما  با وجود همه این موانع ، سیزده آبانی متفاوت با هر سال برگزار گردید .

همه به انتظار شانزده آذری  بودیم که حادث شد. روز دانشجوئی متفاوت که به یکروز  ختم نشد. اعتراضات گسترده در سطح کشور و پیوند مجدد دانشگاه و دانشگاهی با مردم .

آذر ماهی متفاوت بود 

و

محرمی دیگر در راه است

 فرصتی برای نفس کشیدن مجدد جنبش مردمی. فرصتی که به راحتی قابل حصر نیست

 نفس بکش ، نفس بکش

اینجا نفس غنیمته