jump to navigation

بگذار این » سالهای حرام» بگذرد دسامبر 12, 2010

Posted by امیر میم in محرم, کتاب.
Tags: , ,
add a comment

 

آنها که به کربلا می روند می بینند که جنگ با پیروزی یزید پایان گرفته و بر صحنه ، آرامش مرگ سایه افکنده است . اما می بینند که بر قبه ی امام حسین پرچم سرخی در اهتزاز است .
بگذار این » سالهای حرام» بگذرد- شریعتی

جنبش سبز از شروع تا سرکوب ژانویه 11, 2010

Posted by امیر میم in 13 آبان, 16 آذر, 30 خرداد, 7 تیر, Uncategorized, میرحسین موسوی, محرم, انتخابات, انتخابات ریاست جمهوری, انتخابات ریاست جمهوری ایران, احمدی نژاد, تاریخ انقلاب, خامنه ای, سیاست, سکوت سبز, عاشورا.
Tags: , ,
add a comment

فیلم زیبایست، شما هم ببینید

جدال با اندیشه های اسلامی دسامبر 12, 2009

Posted by امیر میم in Uncategorized, محرم, مطهری, اقتصاد اسلامی, اسلام, بهشتی, تاریخ انقلاب, تاریخ اسلام, سیاست.
add a comment

 

استاد مطهری تفسیر دیگری از نهضت عاشورا دارد. وی عزاداری های سنتی ما را به سخره میگرد . برای آزاده ای که بخاطر اندیشه ش از جان خود می گذرد ، نباید اینچنین عزاداری کرد. باید یاد او را گرامی داشت. 

تفسیر دکتر بهشتی از عدل علی و استاد مطهری از نهضت عاشورا  را بیشتر می پسندم تا آنچه که به اسم اسلام و طی این سالها در کتابهای درسی و غیره خوانده ام.

جدال با اندیشه هاست .  کتابهای مطهری هم کمیاب می شود. دفتر نشر آثار استاد بهشتی هم تعطیل می شود. با اسلام هم سر ستیز دارند. 

محرمی دیگر در راهست

این همه رنگ از کجا آورده ای دسامبر 10, 2009

Posted by امیر میم in 13 آبان, 16 آذر, Uncategorized, محرم, تاسوعا, دانشگاه, روز دانشجو, سیاست, عاشورا.
add a comment

 

اگرچه روز سیزده آبان بخاطر محدودیت و ترس از تاثیرگذاری در سیاست خارجی از برپایی تظاهرات مردمی ممانعت می شد . اما  با وجود همه این موانع ، سیزده آبانی متفاوت با هر سال برگزار گردید .

همه به انتظار شانزده آذری  بودیم که حادث شد. روز دانشجوئی متفاوت که به یکروز  ختم نشد. اعتراضات گسترده در سطح کشور و پیوند مجدد دانشگاه و دانشگاهی با مردم .

آذر ماهی متفاوت بود 

و

محرمی دیگر در راه است

 فرصتی برای نفس کشیدن مجدد جنبش مردمی. فرصتی که به راحتی قابل حصر نیست

 نفس بکش ، نفس بکش

اینجا نفس غنیمته