jump to navigation

ساختارشکنان جهان متحد شوید ژانویه 31, 2010

Posted by امیر میم in فیلم, مسعود کیمیائی.
Tags: , , , , , ,
add a comment

اعتراضات ساختار شکننانه با شاشیدن

اینایی که تو استخر میشاشند، میترسند. کیف میکنند و میشاشند.

برج از رضا یزدانی فوریه 27, 2009

Posted by امیر میم in Uncategorized, فیلم, فارسی, موسیقی, موسیقی ایرانی, مسعود کیمیائی, روزمره, رضا یزدانی.
Tags: ,
add a comment

رضا یزدانی از خواننده های قابل ماست. لاله زار ، جاده شمال، برج و مخصوصا آوازه خون از بهترینهای این خواننده است.

حضور در دو فیلم مسعود کیمیائی : حکم و رئیس با بازی زیبای خسرو شکیبائی و دیگر بزرگان به محبوبیت وی اضافه کرده.