jump to navigation

مراقب فیلم های ارسالی رسانه کودتا در اینترنت باشیم دسامبر 21, 2009

Posted by امیر میم in Uncategorized, رسانه, رسانه کودتا.
Tags:
add a comment

 

پیشتر ها نسبت به امکان دخالت اطلاعات و امنیت  کودتا ، در این امر هشدار داده شده بود. اینکه گروهی فیلم هایی را به هنگام مناسبت ها در اینترنت پخش می کنند. هشداری که کمتر مورد توجه قرار گرفت تا  روز پاره شده عکس آقای خمینی و فیلمی که سو استفاده رسانه کودتا را بهمراه داشت. 

قبل از این هم در روز قدس، فیلمی از حمله به ماشینی که سرنشینان آن مشخص نبودند،  در اینترنت به اشتراک گذاشته شد. هدف از فیلم مذکور ، نشان دادن خشم و حمله تظاهرکنندگان روز قدس به ماشین میرحسین موسوی بود. فیلمی که هیچ اثری از میرحسین موسوی در آن دیده نمی شد. 

پخش این فیلم همراه با شایعه دستگیری و یا کشته شدن سران جنبش یکی از طرفندهایی ست که رسانه کودتا در پیش گرفته .

اما در فیلم بعدی در روز اعتراضات دانشجویی شاهد بودیم که رسانه کودتا چگونه با یک فیلم ، حملات جدیدی را علیه جنبش مردمی شروع کرد. حملاتی که با نیت قبلی طراحی و اجرا شد. 

پی نوشت : لزوم دقت بر فیلم های ارسالی و اینکه کودتاچی را دستکم نگیریم.