jump to navigation

و اما ۲۲ بهمن ژانویه 9, 2010

Posted by امیر میم in 22بهمن, ۲۲بهمن, تاریخ انقلاب.
Tags: , ,
1 comment so far

 

۲۲  بهمن در راهست . به پیشواز ۲۲  بهمن برویم. روز پیروزی انقلاب و بزرگداشت آرمان های انقلاب. نیازی به بیانیه یا مجوز نیست. رسانه هم خودمانیم. 

بیست و دو بهمن 

روز پیروزی ما

روز شکست دشمن