jump to navigation

تغییر مبنای شمارش فوریه 27, 2010

Posted by امیر میم in بازی با اعداد, تکنیک.
Tags: , ,
add a comment

 

مبنای های اول به مانند 11  و 19  و 29 و 47 و 51  و …  مبنای های جالبی برای شمارش هستند. البته با بالا بردن ضریب یا  مبنا میشه اعداد رو راحت تر شمرد. 

مبنای شمارشی 55 هم جالبه برای یازده که نزدیک ترین عدد به ده حساب میشه.

استفاده کاربردی از عدد 55 فوریه 9, 2010

Posted by امیر میم in ریاضیات.
Tags: , ,
add a comment

55  &  550 ± 10  &   5500 ± 100  &   55000 ± 1000

مطلب مرتبط :  

ده کیسه داریم که همه یک شکل هستند و فقط یکی از آنها گوی های 9 گرمی دارد. بقیه همه ده گرمی هستند و از نظر شکل و قیافه نمی توان آنها را از هم تشخیص داد.

حالا اگر به شما اجازه داده شود که فقط با یکبار استفاده از ترازو می توانید کیسه مورد نظر را از بین ده کیسه پیدا کنید. راه حل چیست؟