jump to navigation

طولانی ترین روز سال جون 21, 2013

Posted by امیر میم in روزمره.
Tags: ,
add a comment

طولانی ترین روز سال

شروع تابستان با پایان 31 خرداد و شروع رسمی تابستان شروعی بر چله تموز با طولانی ترین روز سال. تابستانی که به چله تموز در گذشته لحاظ شده از اول تابستان شروع و تا دهم مرداد طول می کشد

زنده باد چماق آوریل 6, 2013

Posted by امیر میم in انتخابات, انتخابات ریاست جمهوری.
Tags: , , , ,
add a comment

سبز می شیم و تکثیر. خرداد و خردادها به پای صندوق رای می رویم. قصه همیشه تکرار انتخابات و انتخابات و انتخابات. و البته مهندسی انتخابات و تقلب در انتخابات. تابستون  سرخ و داغ و سایه چماق.

 

پاییز

و  طلایی کارهای جهان متحد شوید.