jump to navigation

هاخه آوریل 27, 2013

Posted by امیر میم in تقویم.
Tags: , , , , ,
add a comment

هر سال 30 آپریل روز ملکه که اولین روز مناسب از نظر آب و هوایی برای برگزاری روز ملکه باشه رو جشن می گیریم. شاید آمستردام بهترین جا برای روز ملکه باشه اما شب ملکه یعنی 29 آپریل منحصر به دن هاخ میشده

با جانشینی آلکساندر به جای بئاتریس با هزینه های مثال زدنی بدور از مسائل حاشیه ای مثل بحث بر سر ترانه روز برگزاری مراسم و امثالهم این برنامه ها از سال آینده بنا به روز تولد شاه جدید برگزار خواهد شد یعنی روز تولد رو که 27 بوده به 26 منتقل می شود. از این پس هر سال روز 26 آپریل روز تعطیل و جشن خواهدبود و بالطبع مراسم شب هاخه به شب 25 آپریل منتقل خواهد شد و این آخرین شب هاخه در 29 هم خواهد بود