jump to navigation

بگذار این » سالهای حرام» بگذرد دسامبر 12, 2010

Posted by امیر میم in محرم, کتاب.
Tags: , ,
add a comment

 

آنها که به کربلا می روند می بینند که جنگ با پیروزی یزید پایان گرفته و بر صحنه ، آرامش مرگ سایه افکنده است . اما می بینند که بر قبه ی امام حسین پرچم سرخی در اهتزاز است .
بگذار این » سالهای حرام» بگذرد- شریعتی

شریعتی و آموزش مبنای ده مارس 27, 2010

Posted by امیر میم in ریاضیات.
Tags: , ,
add a comment

 

یک تا بینهایت جلوش صفر 

جدا از داستان نام این کتاب خود مبحث جالبیست . شمارش در مبنای ده  که نیاز روزمره انسان ها ست . مبناهای  صد  و  هزار و الی آخر همه ادامه این مبحث و حاصلضربی از عدد ده  هستند

ضریبی از جنس ده فوریه 28, 2010

Posted by امیر میم in تاریخ انقلاب.
Tags: , ,
add a comment

یک تا بینهایت جلوش صفر