jump to navigation

شریعتی و آموزش مبنای ده مارس 27, 2010

Posted by امیر میم in ریاضیات.
Tags: , ,
add a comment

 

یک تا بینهایت جلوش صفر 

جدا از داستان نام این کتاب خود مبحث جالبیست . شمارش در مبنای ده  که نیاز روزمره انسان ها ست . مبناهای  صد  و  هزار و الی آخر همه ادامه این مبحث و حاصلضربی از عدد ده  هستند