jump to navigation

آمدن به مثابه رفتن مه 19, 2013

Posted by امیر میم in سیاست.
Tags: , , ,
add a comment

 

 

رفسنجانی آمد. در شرایطی که به گفته خود مسئولین کنونی و گذشته نظام در بحران به سر می بریم. بحرانی که شاید رفسنجانی چاره گشا باشد. اما گشایش از کدام هزار و یک معضل. شاید فقط در حد  بالا بردن آمار مجموع شرکت کنندگان در انتخابات مفید باشد. نگاه به گذشته رفسنجانی و شرایطی که بعد از کودتای تابستان شصت در حزب جمهوری اسلامی برای خودش و باقیمانده حزب جمهوری و موتلفه به هم زد و مقایسه آن با آنچه طی یک دهه اخیر شاهد بودیم، آینده خوبی رو برای رفسنجانی و شرکا نمیشه پیش بینی کرد. به عقیده کارشناسان این آمدن شاید آخرین بار باشد. رفسنجانی رسما تبدیل به یکی از مهره های شطرنج حاکمیت و اسب های نمایش انتخاباتی می شود و در مدت کوتاه به مانند بقیه فرسوده های مصلحت نظام نشین یک بازیچه که با آنچه از عالیجناب عالیجنابان در دهه شصت و هفتاد دیدیم متفاوت خواهد بود. از این به بعد باید به این آمدن و رفتن ها عادت کنیم. او آمد. او رفت. او باز هم خواهد آمد. باز هم خواهد رفت. او یکبار برای همیشه خواهد رفت.

 

 

 

خدمات متقابل کودتا و رفسنجانی ژانویه 26, 2011

Posted by امیر میم in کودتا, انتخابات, انتخابات ریاست جمهوری ایران, رفسنجانی, سیاست.
Tags:
add a comment

نماز 26 تیر ماه سال 88 قرار ما بر این بود که از نماز رفسنجانی و امکان اعتراض مدنی در سایه  نماز استفاده کنیم.  امکانی که بعدها با حرفهای دو پهلوی رفسنجانی و ظاهر شدن وی به عنوان ریش سفید و میانجی و همچنین دخالت در حوادث بعدی  و شیطنتهای ر سانه ای رفسنجانی به بدل تبدیل شد. شیطنتهای رسانه ای به مانند پخش همزمان فیلم بظاهر بازخواست خیابانی فائزه هاشمی در سایه فیلم  تکان دهنده و تاثیر گذار حمله به کوی دانشگاه که از مدتها قبل در اختیار ( احتمالا پسر ) رفسنجانی بود، باعث شد تا در بین مردم از محبوبیتی نسبی برخوردار شود. رفسنجانی خود را به جمع رهبران جنبش  اضافه کرد. سپس رفسنجانی با تاثیر گذاری در اتفاقات بعدی و بدلی که به جنبش سبز و معترضین زد  از جنبش سبز و اعتراضات بعدی جنبش به عنوان یک اهرم و فشار از پایین استفاده کرد  تا همراه با چانه زنی از بالا  تقریبا به جایگاه و قدرت از دست رفته باز گردد.

مدتی بعد رفسنجانی با ظرافت تمام توپ را از میانه زمین به گوشه ای که پسرش قرار داشت، انداخت. گویی تمام  حرف و حدیث ها فقط بخاطر اشتباهات مهدی هاشمی بوده و نه خود وی. باید بپذیریم کودتای انتخاباتی و حوادث پس از آن برای  رفسنجانی و بازگشت به جایگاه از دست رفته اش مفید واقع شد. جایگاه متزلزلی که در مناظره تلویزیونی قبل از انتخاب بسیار سست به نظر می رسید  و دلداری تلویحی رهبر در نماز 29 خرداد هم  در برابر عزم به ظاهر جزم شده احمدی نژاد برای حذف رفسنجانی چاره ساز نبود. انتخابات و کودتا و اعتراضات برای هرکه نان نداشت برای رفسنجانی آب داشت.