jump to navigation

پیرمرد و دریا مارس 26, 2010

Posted by امیر میم in فسفر.
Tags: , , , , ,
add a comment

 

من فکر میکنم

تو فکر میکنی

او فکر میکند

و  ما فکر میکنیم 

استفاده از واژه  فکر میکنم

بنظر من نشان از ابراز نظر شخص گوینده ست 

حاصل جمع ما فکر می کنیم می شود که مصداق بارز  شوراست

شما بی شمارید را من باب خرد جمعی و سیر تسلسل تاریخ در نظر بگیرید  و من  و  شما  و ایشانی که ما شدیم 

و شما ها کماکان بی شمارید

انتخابات و شوراها ژانویه 27, 2010

Posted by امیر میم in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

 

و امرهم شورا بینهم

 باید انتخابات  در دو قسمت مجزا انجام شود. یک مرحله برای سه قوه اجرایی و انتخاباتی جداگانه برای  شوراها  و یا مجلس خبرگان جهت نظارت بر قوای اجرایی کشور.  هدف از تشکیل شوراها نظارت بیشتر  بر درست انجام شدن وظایف قسمت های اجرایی ست. پس بهتر است شوراها جدا از  انتخابات دولت و مجلس  انجام شود. اگرچه آزادی احزاب نیم بند هم در خطر نقض شدنست اما آیندگان نیاز به تصویب قانونی درست برای برگزاری انتخابات دارند.