jump to navigation

از تهران تا کریمه نوامبر 25, 2014

Posted by امیر میم in جهانبینی.
Tags:
add a comment

روزهای پایانی نوامبر و شروع دسامبر و هفت و یکمین سالگرد نشست تهران . نشستی که در ادامه در کریمه اوکراین و در اوایل سال چهل و پنج با نام کنفرانس یالتا ادامه یافت.

در پست دام بعد از آزادسازی ترومن جای خالی روزولت را گرفته بود. چرچیل در میانه نشست رفیق نیمه راه شد و نخست وزیر جدید بریتانیا جاگزین شد. استالین تنها باقی مانده نشست های سه بزرگ فقط تا چند ماه قبل از کودتای نفت ایران زنده بود.

Advertisements